ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Του Σωματείου με την επωνυμία

«ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

και το διακριτικό

Π.Ε.Ε.Ν.Α.@ΤΠΕ

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Επωνυμία – Έδρα – Σφραγίδα

Άρθρο 1ο

Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό σωματείο, με την επωνυμία «Πανελλήνια Επιστημονική Ένωση Νηπιαγωγών για την Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ)», (εφεξής Ένωση), σε συντομογραφία  Π.Ε.E.Ν.Α@ΤΠΕ. με έδρα το Ηράκλειο Αττικής, Μητροπούλου 22.

Στην αγγλική η επωνυμία του θα είναι: «Hellenic Scientific Association of preschool Teachers for the Utilization of Information Technology and Communication (ICT)»

Η Π.Ε.Ε.ΝΑ.@ΤΠΕ. είναι Επιστημονική Ένωση που εκπροσωπεί τους/τις νηπιαγωγούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Το καταστατικό της Ένωσης έχει ως ακολούθως :

 Άρθρο 2ο

Η Ένωση έχει κυκλική σφραγίδα στης οποίας την περιφέρεια αναγράφεται: «Πανελλήνια Επιστημονική Ένωση Νηπιαγωγών για την Αξιοποίηση των ΤΠΕ». Στο ένα ημικύκλιο η επωνυμία «Π.Ε.Ε.Ν.Α.@ΤΠΕ» και στο άλλο η χρονολογία ίδρυσης «2015».

Στο κέντρο το λογότυπο της Ένωσης: «ένας φορητός υπολογιστής που η επιφάνειά του διατρέχεται, από δεξιά προς τα αριστερά και από πάνω προς τα κάτω, από μια παραδοσιακή πένα σε χρώμα πορτοκαλί.

Το λογότυπο της Ένωσης όπως παριστάνεται και περιγράφεται παραπάνω, είναι έγχρωμο, αποτελεί το έμβλημα της Πανελλήνιας Επιστημονικής Ένωσης Νηπιαγωγών για την Αξιοποίηση των ΤΠΕ και εμφανίζεται σε όλες τις χρήσεις της Ένωσης ηλεκτρονικές και έντυπες.

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Σκοπός – Στόχοι – Δραστηριότητες

Άρθρο 3ο

Σκοπός της Ένωσης είναι η υποστήριξη και η ανάδειξη του επιστημονικού ρόλου των νηπιαγωγών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με κοινό ενδιαφέρον την αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (εφεξής ΤΠΕ) στο νηπιαγωγείο και η συνεισφορά στην ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας. Η παροχή συμβουλών προς την πολιτεία, το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, η αντιπροσώπευση και υποστήριξη των νηπιαγωγών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Ειδικότερα στόχοι της Ένωσης είναι:

 1. Η πνευματική εξύψωση, η επιστημονική ανέλιξη, η κοινωνική αναγνώριση και η καταξίωση της προσφοράς και του έργου των μελών της και ευρύτερα του κλάδου των νηπιαγωγών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
 2. Η δημιουργία και η καλλιέργεια στενότερων δεσμών αλληλεγγύης και επικοινωνίας ανάμεσα στα μέλη της.
 3. Η κατοχύρωση ανεμπόδιστου επιστημονικού διαλόγου και η ελεύθερη διακίνηση και διαμόρφωση επιστημονικών ιδεών ανάμεσα στα μέλη της.
 4. Η ανταλλαγή απόψεων, η συνεχής ανατροφοδότηση και υποστήριξη των Νηπιαγωγών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη   χρήση και αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. σε όλες τις θεματικές περιοχές και τα γνωστικά αντικείμενα του Αναλυτικού Προγράμματος του νηπιαγωγείου.
 5. Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η παραγωγή, η διάχυση και η αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού με τη χρήση των Τ.Π.Ε. και η προώθηση της διαρκούς επιμόρφωσης των μελών της.
 6. Η βελτίωση των συνθηκών που διαμορφώνουν το πλαίσιο ένταξης των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία ώστε αυτές να χρησιμοποιούνται ως εργαλεία γνώσης, έρευνας και μάθησης που διαπερνά όλα τα γνωστικά αντικείμενα του Αναλυτικού Προγράμματος στο πλαίσιο μιας ολιστικής και διαθεματικής προσέγγισης της γνώσης.
 7. Η ανάπτυξη συνεργασιών με διεθνείς και ελληνικούς φορείς, ιδιωτικούς και δημοσίους (εποπτευόμενους και μη από το Υπουργείο Παιδείας, Πανεπιστημιακά και Τεχνολογικά Ιδρύματα, Ινστιτούτα, Μουσεία κ.λ.π.).
 8. Η συμμετοχή, η ανάπτυξη και η διεξαγωγή ερευνητικών μελετών και αναπτυξιακών έργων για την προαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας και διδακτικής πρακτικής.
 9. Η μελέτη και η προώθηση της έρευνας γύρω από τη Διοίκηση της Εκπαίδευσης στην Ελλάδα και η υποστήριξη των νηπιαγωγών στο διοικητικό τους έργο.
 10. Η διοργάνωση και διεξαγωγή συνεδρίων, ημερίδων, workshops, επιμορφωτικών σεμιναρίων, διαλέξεων, εκδηλώσεων κλπ
 11. Η θεσμική εκπροσώπηση των νηπιαγωγών σε εθνικούς ή διεθνείς φορείς και επιτροπές που συγκροτούνται από κρατικούς ή ιδιωτικούς φορείς για θέματα, επικοινωνιών και υψηλής τεχνολογίας
 12. Η θεσμοθετημένη εκπροσώπηση τωννηπιαγωγών στις διαδικασίες της Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών του νηπιαγωγείου της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης όπου λαμβάνονται αποφάσεις, οι οποίες σχετίζονται με το αντικείμενο εργασίας τους και γενικότερα την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία.

Άρθρο 4ο

Οι στόχοι αυτοί θα μπορούν να επιτευχθούν μέσω της συνεργασίας της Ένωσης με κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Υπουργεία, Ιδρύματα, άλλους συλλόγους αλλά και εταιρείες που επιδιώκουν παρεμφερείς ή μη σκοπούς, της Ελλάδας ή της αλλοδαπής καθώς και με ευρωπαϊκούς ή διεθνείς εν γένει φορείς. Μέσα στα πλαίσια αυτά η Ένωση θα μπορεί να προβαίνει σε κάθε μορφής συνεργασία ή/και να συνάπτει συμβάσεις με κάθε τρίτον, φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

  Άρθρο 5ο

Ειδικότερα, για την προώθηση του σκοπού και την επίτευξη των στόχων της, η ένωση:

 • Συνεργάζεται με τα θεσμοθετημένα όργανα της Πολιτείας, τις υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.), Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), τους διευθυντές σχολείων και Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, τους Συλλόγους δασκάλων, Νηπιαγωγών και Καθηγητών, τους Συλλόγους και τις Ενώσεις Γονέων και Κηδεμόνων, τις δ/νσεις Εκπαίδευσης, τους Σχολικούς Συμβούλους, τους υπευθύνους Κε.Πλη.Νε.Τ., την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τις δημοτικές Επιτροπές Παιδείας, με Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με άλλους Συλλόγους του υπουργείου Παιδείας ή άλλων υπουργείων και γενικότερα κάθε φορέα ιδιωτικό ή δημόσιο που σχετίζεται με την εκπαίδευση.
 • Συνεργάζεται για θέματα που σχετίζονται με την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία, με κάθε Εκπαιδευτικό φορέα, δημόσιο ή Ιδιωτικό, καθώς και με εταιρείες παραγωγής εμπορίας ή αντιπροσώπευσης προϊόντων Πληροφορικής.
 • Συνεργάζεται με Επιστημονικές Ενώσεις της Ελλάδας και άλλων χωρών που δραστηριοποιούνται στο χώρο της εκπαίδευσης των νηπιαγωγών.
 • Ενημερώνει με κάθε πρόσφορο μέσο, όταν το κρίνει απαραίτητο, κάθε ενδιαφερόμενο άτομο ή φορέα για κάθε θέμα που έχει σχέση με την Εκπαίδευση των παιδιών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Συγκροτεί ομάδες εργασίας για την εκπόνηση μελετών καθώς και για την υλοποίηση επιμορφωτικών δράσεων.
 • Εκδίδει Ενημερωτικό Δελτίο (ηλεκτρονικό ή έντυπο).
 • Εκδίδει Περιοδικό (ηλεκτρονικό ή έντυπο).
 • Δημιουργεί και διατηρεί σε τραπεζικούς λογαριασμούς που διαχειρίζεται το Διοικητικό Συμβούλιο, το απαραίτητο οικονομικό κεφάλαιο για την λειτουργία της, καθώς και για την πραγματοποίηση έργων σχετικών με την επιμόρφωση, τη διοργάνωση ημερίδων ή συνεδρίων, ή άλλων έργων που είναι συμβατά με τους καταστατικούς σκοπούς του.
 • Χρησιμοποιεί την Πληροφορική και τις ΤΠΕ για την επικοινωνία μεταξύ των μελών της και την προώθηση των δράσεών της.

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

 Μέλη

Άρθρο 6ο

Μέλη της Ένωσης μπορεί να είναι νηπιαγωγοί που δύνανται να εργαστούν ή εργάζονται στα νηπιαγωγεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, με κοινό ενδιαφέρον την προώθηση της γνώσης, της διδασκαλίας και της μάθησης με την υποστήριξη των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Η αίτηση εγγραφής μέλους συνοδεύεται από αντίγραφο πτυχίων σπουδών, και σύσταση ενός μέλους της Ένωσης.

Τα μέλη της Ένωσης διακρίνονται σε τακτικά, συνεργαζόμενα, δόκιμα και επίτιμα

α. Τακτικά μέλη

Τακτικά μέλη είναι οι ιδρυτές, καθώς και κάθε άλλο φυσικό πρόσωπο που ήθελε να εγγραφεί ως τακτικό μέλος από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ένα πρόσωπο μπορεί να γίνει δεκτό ως τακτικό μέλος της Ένωσης, αν κατέχει τίτλο σπουδών νηπιαγωγού από οποιοδήποτε ελληνικό (ή ισότιμο της αλλοδαπής) Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και εργάζεται ή δύναται να εργαστεί ως νηπιαγωγός στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

Τα τακτικά μέλη έχουν ταμειακές υποχρεώσεις οι οποίες ορίζονται από το Δ.Σ., μετέχουν με δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις, τακτικές ή έκτακτες, και έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

Η ιδιότητα του τακτικού μέλους αναστέλλεται στην περίπτωση που και για όσο χρόνο αυτό απολέσει την ως άνω ιδιότητα.

β. Συνεργαζόμενα μέλη

Ένα πρόσωπο μπορεί να γίνει δεκτό ως συνεργαζόμενο μέλος της Ένωσης, αν κατέχει τίτλο σπουδών από οποιοδήποτε ελληνικό (ή ισότιμο της αλλοδαπής) Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα σε οποιοδήποτε επιστημονικό πεδίο, δραστηριοποιείται αποδεδειγμένα στο χώρο της εκπαίδευσης των νηπιαγωγών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ή της επιμόρφωσης στις ΤΠΕ, για δύο (2) τουλάχιστον χρόνια και επιθυμεί να συνεισφέρει στην επίτευξη των σκοπών της Ένωσης.

Τα συνεργαζόμενα μέλη έχουν ταμειακές υποχρεώσεις οι οποίες ορίζονται από το Δ.Σ., αλλά δεν έχουν το  δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Δικαιούνται να παρευρίσκονται χωρίς ψήφο στις Γ.Σ. και να παρακολουθούν τις εργασίες της καθώς και να λαμβάνουν το λόγο.

γ. Δόκιμα μέλη

Ένα πρόσωπο μπορεί να γίνει δεκτό ως δόκιμο μέλος της Ένωσης, αν είναι φοιτητής οποιουδήποτε Τμήματος ελληνικού (ή ισότιμου της αλλοδαπής) Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος στις επιστήμες της αγωγής των παιδιών του νηπιαγωγείου της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Τα δόκιμα μέλη αφού αποφοιτήσουν έχουν το δικαίωμα να παραμείνουν στην Ένωση ως τακτικά μέλη. Για την εγγραφή τους σε τακτικά μέλη απαιτείται αντίγραφο πτυχίου σπουδών. Τα δόκιμα μέλη έχουν ταμειακές υποχρεώσεις οι οποίες ορίζονται από το Δ.Σ. αλλά δεν έχουν το   δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Δικαιούνται να παρευρίσκονται χωρίς ψήφο στις Γ.Σ. και να παρακολουθούν τις εργασίες της καθώς και να λαμβάνουν το λόγο.

δ. Επίτιμα μέλη

Επίτιμα μέλη μπορούν να γίνουν, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, πρόσωπα που έχουν διακριθεί για το κοινωνικό, πνευματικό και επιστημονικό τους έργο στο χώρο της εκπαίδευσης των νηπιαγωγών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Επίσης ένα πρόσωπο μπορεί να γίνει δεκτό ως επίτιμο μέλος της Ένωσης, αν έχει επιδείξει εξαιρετική συνεισφορά στους σκοπούς της. Τα επίτιμα μέλη δεν έχουν ταμειακές υποχρεώσεις και δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Δικαιούνται να παρευρίσκονται χωρίς ψήφο στις Γ.Σ. και να παρακολουθούν τις εργασίες της από τιμητική θέση καθώς και να λαμβάνουν το λόγο.

 Άρθρο 7ο

H είσοδος νέων μελών στην Ένωση λαμβάνει χώρα με απόφαση του Δ.Σ. και με τους περιορισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 6.

 Άρθρο 8ο

Μέλος διαγράφεται:

     Α. Αν η δραστηριότητά του αντιστρατεύεται τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του Σωματείου και αν εμποδίζει την εκτέλεση των αποφάσεων των οργάνων του Σωματείου.

Η διαγραφή γίνεται με απόφαση της Γ.Σ. μετά από πρόταση του Δ.Σ. Η απόφαση της Γ.Σ. πρέπει να είναι επαρκώς αιτιολογημένη και λαμβάνεται με πλειοψηφία ένα δεύτερο συν ένα ( ½ + 1) των παρισταμένων μελών. Η πρόταση κοινοποιείται δέκα ημέρες πριν από την σύγκληση της Γ.Σ. Το μέλος αυτό έχει δικαίωμα να απολογηθεί στην Γ.Σ. Αν δεν απολογηθεί, η Γ.Σ. αποφασίζει και χωρίς την απολογία του.

   Β. Αν δεν ανανεώσει την εγγραφή του, καταβάλλοντας την ετήσια συνδρομή, για δύο συνεχόμενα έτη. Η διαγραφή στη περίπτωση αυτή λειτουργεί αυτοδίκαια, αφού προηγηθεί έγγραφη/ειδοποίηση του Δ.Σ., δύο μήνες πριν την λήξη της διετίας.

Τα τακτικά μέλη υποχρεούνται, για να συμμετέχουν στα όργανα της Ένωσης, να έχουν καταβάλλει τις ετήσιες ή τυχόν έκτακτες εισφορές, που ορίζει εκάστοτε το Διοικητικό Συμβούλιο.

 Άρθρο 9ο

Μέλος αποχωρεί, αν υποβάλλει έγγραφα την παραίτησή του στο Δ.Σ. Η αποχώρηση πρέπει να γνωστοποιείται τρεις τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη του λογιστικού έτους και ισχύει για το τέλος του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Οικονομικοί Πόροι της Ένωσης

Άρθρο 10ο

Η περιουσία της Ένωσης αποτελείται από τις εισφορές των μελών και τις εν γένει παροχές των δωρητών του ή τρίτων, τυχόν επιχορηγήσεων Υπουργείων, νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή άλλης Δημόσιας Υπηρεσίας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Διεθνών Οργανισμών ή Οργανώσεων και των εν γένει περιουσιακών δικαιωμάτων που αποκτούνται, μετά ή άνευ ανταλλάγματος, κατά τη λειτουργία του. Επίσης τα έσοδα από παραγωγές ή υπηρεσίες της Ένωσης προς τρίτους και γενικά κάθε παροχή από οπουδήποτε προερχομένη, που θα κάνουν δεκτή τα αρμόδια όργανά της, έχοντας ως γνώμονα τη διατήρηση της αυτονομίας της.

Τα έσοδα της Ένωσης κατατίθενται σε υποκατάστημα Τράπεζας που επιλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και αναλαμβάνονται από τον ταμία της Ένωσης, τον Πρόεδρο ή άλλο εξουσιοδοτημένο μέλος από το ΔΣ.

Άρθρο 11ο

Οι υποχρεώσεις που γεννώνται έναντι τρίτων από τη διαχείριση ή την αντιπροσώπευση της Ένωσης βαρύνουν μόνο τα μέλη του Δ.Σ. και περιορισμένα μέχρι το ύψος της εισφοράς που έχουν καταβάλει. Τα τακτικά, δόκιμα και συνεργαζόμενα μέλη, δεν έχουν ούτε αναλαμβάνουν οικονομική υποχρέωση προς τρίτους. Η μόνη υποχρέωση είναι η καταβολή της ετήσιας εισφοράς τους.

Άρθρο 12ο

Η Ένωση δεν είναι κερδοσκοπικό σωματείο. Καμιά διανομή κερδών ή καταβολή τόκων επί των ποσών των εισφορών των μελών της κατά τη λειτουργία ή τη διάλυσή της δεν επιτρέπεται προς τα μέλη της. Τα κεφάλαια της Ένωσης δεν διανέμονται στα μέλη, αλλά διατίθενται σε όλη τη διάρκειά της αποκλειστικά και μόνο για την πραγματοποίηση των σκοπών της. Σε περίπτωση διαλύσεώς της, αν πέραν των εισφορών των μελών απομένουν καθαρά κεφάλαια, αυτά θα διατίθενται με απόφαση των μελών για την πραγματοποίηση των σκοπών της.

Άρθρο 13ο

 Για τη σύσταση της Ένωσης, τα ιδρυτικά μέλη κατέβαλαν ποσό αξίας 20 ευρώ το κάθε μέλος.

Άρθρο 14ο

Οι λογαριασμοί και τα βιβλία της Ένωσης κλείνονται την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους με τη λήξη της αντίστοιχης χρήσεως. Ειδικά για το πρώτο χρονικό διάστημα λειτουργίας του, η χρήση λήγει στις 31-12-2015.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

Όργανα Διοίκησης -Αρμοδιότητες

Άρθρο 15ο

 Tα όργανα της Ένωσης είναι:

 1. Η Γενική Συνέλευση των μελών
 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης και
 3. Η Ελεγκτική Επιτροπή.

Άρθρο 16ο

Η Γενική Συνέλευση απαρτίζεται από όλα τα τακτικά μέλη της Ένωσης και αποτελεί το ανώτατο Όργανό του. Συνέρχεται με πρωτοβουλία του Δ.Σ. τουλάχιστον μια φορά το χρόνο (τακτική Γ.Σ.). Εκτάκτως μπορεί να συνέλθει είτε με απόφαση του Δ.Σ. είτε όταν είκοσι (20) τουλάχιστον τακτικά μέλη της Ένωσης υποβάλουν σχετικό αίτημα στον Πρόεδρο, υποδεικνύοντας και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Στην περίπτωση αυτή η Έκτακτη Γενική Συνέλευση πραγματοποιείται με τη διαδικασία που προβλέπεται για τις τακτικές Γενικές Συνελεύσεις.

Η Γενική Συνέλευση, στην οποία μπορούν να μετέχουν με δικαίωμα γνώμης και τα επίτιμα, δόκιμα και συνεργαζόμενα μέλη, συζητάει και αποφασίζει επί ζητημάτων στρατηγικής και επί παντός θέματος αφορά στην Ένωση ελέγχει όλα τα λοιπά Όργανα και εκλέγει, παύει ή αντικαθιστά τα μέλη του Δ.Σ και της Ελεγκτικής Επιτροπής. Αρμοδιότητα επίσης της Γενικής Συνέλευσης είναι η έγκριση του οικονομικού προϋπολογισμού και απολογισμού του Δ.Σ. τον οποίο υποβάλλει σε αυτή, κατόπιν ετήσιου ελέγχου, η Ελεγκτική Επιτροπή.

Οι συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης δεν είναι δημόσιες. Συγκαλούνται με ειδοποίηση του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, προς όλα τα μέλη πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες νωρίτερα. Η ειδοποίηση περιλαμβάνει και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Στην ημερήσια διάταξη μπορούν να προστεθούν θέματα, εφόσον προταθούν από δέκα (10) τουλάχιστον παριστάμενα (ή και εκπροσωπούμενα) μέλη.

Για την ύπαρξη απαρτίας απαιτείται, κατά την έναρξη της συνεδρίασης, να παρίστανται τα μισά τουλάχιστον από τα ταμειακά ενήμερα τακτικά μέλη. Για τη λήψη απόφασης απαιτείται πλειοψηφία ένα δεύτερο συν ένα ( ½ + 1) των παρισταμένων κατά τη ψηφοφορία μελών. Αν κατά την τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση δεν υπάρξει απαρτία, η συνεδρίαση πραγματοποιείται στον ίδιο χώρο, την ίδια ώρα και μέρα της επόμενης εβδομάδας και βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρισταμένων μελών. Στον υπολογισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας προσμετρούνται και τα εκπροσωπούμενα μέλη όχι όμως και τα τυχόν παριστάμενα επίτιμα. Ένα μέλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπηθεί από άλλο με έγγραφη εξουσιοδότηση. Κάθε παριστάμενο μέλος μπορεί να εκπροσωπήσει μέχρι δύο (2) από τα απουσιάζοντα μέλη.

Με πρωτοβουλία του Προέδρου, η Γενική Συνέλευση εκλέγει τον προεδρεύοντα της συνεδρίασης καθώς και εφορευτική επιτροπή για τη διενέργεια αρχαιρεσιών. Τα θέματα που απασχόλησαν τη Γενική Συνέλευση και οι αποφάσεις που ελήφθησαν καταγράφονται στο βιβλίο πρακτικών, που τηρείται, από ειδικό γραμματέα με την επιμέλεια του Προέδρου της Ένωσης.

Άρθρο 17ο

Την Ένωση διοικεί επταμελές (7) διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) το οποίο εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία για τριετή θητεία, σε ημερομηνία που ορίζεται από το απερχόμενο Δ.Σ. Εκτός από τα τακτικά επτά μέλη εκλέγονται και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη, η σειρά των οποίων καθορίζεται ανάλογα με τον αριθμό ψήφων που έλαβε το κάθε ένα.

Το Δ.Σ. απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία, τον Ειδικό Γραμματέα και δύο μέλη. Στις εκλογές για την ανάδειξη του Δ.Σ. εκλέγεται και τριμελής Ελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.) η οποία μετά τη συγκρότησή της απαρτίζεται από τον Πρόεδρό της, τον Γραμματέα και ένα μέλος. Μέλη του Δ.Σ. καθώς και της Ελεγκτικής Επιτροπής (Ε.Ε.) μπορεί να είναι όλα τα τακτικά μέλη της Ένωσης , εφ’ όσον είναι τακτοποιημένα οικονομικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο διαμορφώνει την πολιτική της Ένωσης και αποφασίζει επί παντός θέματος που αφορά στη λειτουργία της, τηρώντας τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού.

Έχει το δικαίωμα να ορίζει επιτροπές από μέλη της Ένωσης οι οποίες σε συνεργασία με αυτό, ασχολούνται με κάθε εργασία που στοχεύει στην επίτευξη των σκοπών της Ένωσης.

Με απόφασή του ορίζει (ή αντικαθιστά) ένα από τα μέλη του ως Πρόεδρο του Συλλόγου καθώς και έναν Αντιπρόεδρο.

Συγκαλείται με πρωτοβουλία του Προέδρου μία φορά το τρίμηνο, και εκτάκτως όταν το συγκαλεί ο Πρόεδρος ή αν ζητηθεί γραπτώς στον Πρόεδρο από τρία μέλη του Δ.Σ. αιτιολογώντας τους λόγους της σύγκλισης.

Μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη. Οι αποφάσεις του λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

Κατά τις συνεδριάσεις του, μπορούν να παρίστανται, με δικαίωμα γνώμης και τα τακτικά μέλη, που ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου θα έχει προς τούτο προσκαλέσει. Με την επιμέλεια του Προέδρου τηρείται βιβλίο πρακτικών και αποφάσεών.

Το πρώτο διοικητικό συμβούλιο που θα διοικήσει την Ένωση μέχρι τις πρώτες αρχαιρεσίες, που θα γίνουν στην 1η Γενική Συνέλευση αποτελείται από τους:

α) Παναγιώτα Παναγιωτοπούλου του Ηλία ως Πρόεδρος,

β) Μαρία Κτενιαδάκη του Εμμανουήλ, ως Αντιπρόεδρος,

γ) Παρασκευή Παγώνη του Ιωάννη, ως Γενικός Γραμματέας,

δ) Βασιλική Νούτσου, του Γεωργίου ως Ειδικός Γραμματέας,

ε) Παπαθανασίου Γεωργία του Ευαγγέλου, ως Ταμίας

στ) Άννα Νικολακούλη του Νικολάου, ως μέλος και

ζ)   Ζωή Μπράτσου του Νικολάου, ως μέλος.

Αναπληρωματικά μέλη θα είναι οι Παναγιώτα Ρίζου και Αικατερίνη Πουλακίδα

Άρθρο 18ο

Οι αρχαιρεσίες της Ένωσης για την εκλογή του Δ.Σ. και της Ε.Ε., γίνονται κάθε τρία χρόνια, με μυστική ψηφοφορία και διεξάγονται από τριμελή Εφορευτική Επιτροπή, η σύνθεση της οποίας καθορίζεται από την Γ.Σ. με φανερή ψηφοφορία. Έργο της Εφορευτικής Επιτροπής είναι να διαπιστώνει την απαρτία της Γ.Σ., να μεριμνά για την ομαλή διεξαγωγή της ψηφοφορίας, να λαμβάνει οποιοδήποτε πρόσφορο μέτρο, κυρίως σε ό,τι αφορά τη διασφάλιση της μυστικότητας της ψηφοφορίας, της διαπίστωσης της ταυτότητας των ψηφοφόρων και της νομιμοποίησης αυτών ως εκλογέων. Επίσης η Εφορευτική Επιτροπή φέρει την ευθύνη για την καταμέτρηση, για την κατανομή των ψήφων και την σύνταξη των σχετικών πρακτικών ανάδειξης των Εκλεγέντων. Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής υποχρεωτικά δε μπορούν να είναι υποψήφιοι για οποιοδήποτε αξίωμα.

Τα μέλη της Ένωσης έχουν τη δυνατότητα να ψηφίζουν είτε αυτοπροσώπως είτε δια αντιπροσώπου είτε δια αλληλογραφίας είτε ηλεκτρονικά. Τη διαδικασία της ψηφοφορίας για τη διασφάλιση της μυστικότητας στην επιστολική ψήφο θα καθορίζει κάθε φορά το Δ.Σ. Η έναρξη χρήσης της ηλεκτρονικής ψήφου θα αποφασιστεί από το Δ.Σ., όταν κατά την κρίση του, διασφαλιστεί η μυστικότητα της ψηφοφορίας.

Δικαίωμα ψήφου και υποβολής υποψηφιότητας για τη συμμετοχή τους στα όργανα του Σωματείου, έχουν όλα τα τακτικά μέλη που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις. Τα ονόματα όλων των υποψηφίων κατατίθενται στο απερχόμενο Δ.Σ. τουλάχιστον εννιά (9) ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής των αρχαιρεσιών και το Δ.Σ. υποχρεούται να καταρτίσει το ενιαίο ψηφοδέλτιο και να το γνωστοποιήσει (ηλεκτρονικά) στα μέλη τουλάχιστον επτά (7) ημέρες πριν τη διενέργεια των εκλογών. Οι ίδιες προθεσμίες ισχύουν και στην περίπτωση σύγκλησης έκτακτης Γ.Σ. για τη διενέργεια εκλογών λόγω παραίτησης του Δ.Σ.

Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία κατά τη διενέργεια των εκλογών σύμφωνα με το άρθρο 16 του παρόντος καταστατικού. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας κατά την πρώτη σύγκληση της Γ.Σ., οι επιστολικές ψήφοι θα φυλάσσονται με επιμέλεια του απερχόμενου Δ.Σ. και το περιεχόμενό τους θα ανακοινώνεται και θα προσμετρείται στις λοιπές ψήφους στην επόμενη Γ.Σ.

Μετά την λήξη της ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή προβαίνει ενώπιον των μελών της Ένωσης που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τη διαδικασία, στην καταμέτρηση των ψηφοδελτίων και στην καταγραφή των ψήφων ανά υποψήφιο.

Κάθε ψηφοφόρος μπορεί να θέσει μέχρι επτά σταυρούς προτίμησης και οι θέσεις του Δ.Σ. κατανέμονται με βάση τον αριθμό των σταυρών που έλαβε κάθε υποψήφιος. Σε περίπτωση και πάλι ισοψηφίας γίνεται κλήρωση από την Εφορευτική Επιτροπή. Όλοι οι μη εκλεγέντες είναι κατά σειρά ψήφων αναπληρωματικοί.

Το νεοεκλεγμένο Δ.Σ. συνέρχεται υποχρεωτικά μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την ανακήρυξη των υποψηφίων που εκλέχτηκαν, με ευθύνη και προεδρεία του πρώτου σε ψήφους υποψηφίου και εκλέγει με μυστική ψηφοφορία και με σχετική πλειοψηφία των παρόντων, Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Ειδικό Γραμματέα, Ταμία και Μέλη. Το απερχόμενο Δ.Σ. καλείται να παραδώσει τα κλειδιά, τα τηρούμενα αρχεία και βιβλία, τη σφραγίδα και την περιουσία του Σωματείου με πρωτόκολλο παράδοσης που υπογράφεται από τα προεδρεία. Σε περίπτωση δε που το νέο Δ.Σ. δε συγκληθεί ή δε συγκροτηθεί σε σώμα εντός είκοσι (20) ημερών από την διενέργεια των εκλογών, το απερχόμενο Δ.Σ. συγκαλεί έκτακτη Γ.Σ. με μόνο θέμα συζήτησης τη συγκρότηση σε Δ.Σ.

Αν στη διάρκεια της τριετούς θητείας του, ο πρόεδρος του Δ.Σ. παραιτηθεί, παυτεί ή εκπέσει του αξιώματός του, αντικαθίσταται από το πρώτο στη σειρά αναπληρωματικό μέλος, οπότε και το Δ.Σ. με την νέα του σύνθεση, συνέρχεται εκ νέου για να συγκροτηθεί σε σώμα. Αν παραιτηθεί άλλο μέλος αντικαθίσταται από το πρώτο στη σειρά αναπληρωματικό μέλος. Στην περίπτωση δε που παραιτηθεί η απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Δ.Σ. (4 μέλη), τότε το Δ.Σ. θεωρείται παραιτηθέν και ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται για τις Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις του άρθρου 16.

Άρθρο 19ο

Ο Πρόεδρος της Ένωσης είναι επικεφαλής της λειτουργίας και του συνολικού έργου της, διευθύνει τις εργασίες του Δ.Σ., εκφράζει τις θέσεις της Ένωσης και την εκπροσωπεί έναντι του δημοσίου, της δικαιοσύνης, των ημεδαπών και διεθνών Οργανισμών και έναντι παντός φυσικού ή νομικού προσώπου. Τον Πρόεδρο μπορεί να αντικαθιστά, σε περίπτωση κωλύματός του, ο Αντιπρόεδρος. Η Ένωση μπορεί επίσης να εκπροσωπηθεί νομίμως από το Γ. Γραμματέα από άλλα μέλη του Δ.Σ. με ειδικό πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση του Προέδρου.

Ο Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν αυτός κωλύεται να συμμετάσχει στις τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις του Συλλόγου, καθώς και σε παραστάσεις σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και εκπροσώπους φορέων. Υπογράφει στην περίπτωση κωλύματος του Προέδρου ή με εξουσιοδότησή του, τα απαραίτητα έγγραφα, συμβόλαια ή πρωτόκολλα που αφορούν την Ένωση, την αλληλογραφία της, καθώς και τις ανακοινώσεις, προσκλήσεις κ.λπ. Μπορεί τέλος να αναπληρώνει τον Πρόεδρο για ορισμένο χρόνο, ή να χειρίζεται συγκεκριμένα θέματα με σχετική εξουσιοδότηση.

Ο Γενικός Γραμματέας εκπροσωπεί και αντιπροσωπεύει την Ένωση από κοινού ή χωριστά με τον Πρόεδρο. Είναι υπεύθυνος για την αλληλογραφία και τις ανακοινώσεις της Ένωσης και υπογράφει είτε μόνος είτε μαζί με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα, συμβόλαια ή πρωτόκολλα που αφορούν στην αλληλογραφία της, καθώς και τις ανακοινώσεις, προσκλήσεις κ.λπ. Φροντίζει για τη σύνταξη των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ., των κοινών συνεδριάσεων, Δ.Σ. και Ε.Ε., καθώς και των Γ.Σ. Είναι υπεύθυνος για το πρωτόκολλο και τα αρχεία εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων, φυλάσσει τη σφραγίδα της Ένωσης και φροντίζει για τη λειτουργία των γραφείων. Σε συνεργασία με τον Ταμία της Ένωσης καταγράφει πριν της εκλογές και τις Γ.Σ. τα ταμειακώς εντάξει μέλη και συντάσσει τους σχετικούς καταλόγους. Συντάσσει και υποβάλλει στο Δ.Σ. για έγκριση την τριετή έκθεση πεπραγμένων και την παρουσιάζει στη Γ.Σ. Προγραμματίζει ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. και οργανώνει τις εκδηλώσεις της Ένωσης (ενημερωτικές συγκεντρώσεις, συνεδριάσεις, διαλέξεις, ημερίδες, σεμινάρια, συνέδρια, συνεντεύξεις, εκδηλώσεις, κ.λπ.).

Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος για την κινητή και ακίνητη περιουσία της Ένωσης. Εισπράττει τις συνδρομές των μελών και κάθε άλλη έκτακτη εισφορά, εκδίδοντας διπλότυπες αποδείξεις και καταχωρίζει στο σχετικό βιβλίο εσόδων – εξόδων, τα αντίστοιχα ποσά. Εξοφλεί κάθε έξοδο, προβλεπόμενο από τον προϋπολογισμό ή έκτακτο, φυλάσσοντας σε ειδικό φάκελο το σχετικό παραστατικό (τιμολόγιο, απόδειξη, δελτίο παροχής υπηρεσιών, απόδειξη δαπάνης κ.λπ.) και καταχωρίζει στο σχετικό βιβλίο εσόδων – εξόδων, τα αντίστοιχα ποσά. Τηρεί τα σύμφωνα με τη νομοθεσία απαραίτητα ταμειακά και διαχειριστικά βιβλία της Ένωσης και είναι υπεύθυνος για τη λογιστική διαχείριση η οποία μπορεί να γίνεται με τη βοήθεια κατάλληλου Λογισμικού. Στην καθημερινή διαχείριση του Ταμία και σε όλα γενικώς τα οικονομικά και φορολογικά στοιχεία θα έχει πάντοτε ελεύθερη και ακώλυτη πρόσβαση ο Πρόεδρος ή/και άλλο μέλος, που τυχόν θα οριστεί με απόφαση του Δ.Σ. Τηρεί το αρχείο των μελών, ενημερωμένο με τα ταμειακώς εντάξει μέλη. Είναι υπεύθυνος για την απόδοση του Αριθμού Μητρώου στο κάθε μέλος και την επίδοση της σχετικής ταυτότητας μέλους. Διαχειρίζεται τους λογαριασμούς και τις καταθέσεις του Συλλόγου σε τράπεζες, ενημερώνοντας τα μέλη του Δ.Σ. για το ύψος τους, όταν του ζητηθεί. Συντάσσει και υποβάλλει για έγκριση στο Δ.Σ. και στη συνέχεια στη Γ.Σ., τον ετήσιο προϋπολογισμό και στην Ελεγκτική Επιτροπή τον ετήσιο οικονομικό απολογισμό της θητείας του. Καταθέτει τα έσοδα σε κοινό τραπεζικό λογαριασμό με τον Πρόεδρο της Ένωσης ή με άλλο μέλος του Δ.Σ., που θα οριστεί με απόφαση του τελευταίου. Για τις τρέχουσες δαπάνες μπορεί να διαχειρίζεται σε μετρητά, εκτός τραπεζικού λογαριασμού, ποσό που δεν υπερβαίνει τα 300€.

Ο Ειδικός Γραμματέας Αναπληρώνει τον Γενικό Γραμματέα όταν αυτός κωλύεται να συμμετάσχει στις τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις του Δ.Σ. Υπογράφει στην περίπτωση κωλύματος του Γενικού Γραμματέα ή με εξουσιοδότησή του, τα απαραίτητα έγγραφα, συμβόλαια ή πρωτόκολλα που αφορούν την Ένωση, την αλληλογραφία της, καθώς και τις ανακοινώσεις, προσκλήσεις κ.λπ. Μπορεί να αναπληρώνει τον Γενικό Γραμματέα για ορισμένο χρόνο, ή να χειρίζεται συγκεκριμένα θέματα με σχετική εξουσιοδότηση. Σε συνεργασία με τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα συντονίζει τις επαφές με φορείς του δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα. Σε συνεργασία με τον Πρόεδρο συντονίζει τη δημιουργία, την επαφή, τη συνεργασία και γενικά κάθε θέμα που αφορά στα παραρτήματα της Ένωσης.

Τα μέλη του ΔΣ είναι υπεύθυνα για τις δημόσιες Σχέσεις, την επικοινωνία και την αποτελεσματικότερη οργάνωση των σχέσεων και επαφών της Ένωσης.

Άρθρο 20ο

Η Ελεγκτική Επιτροπή είναι τριμελής με δύο αναπληρωματικά μέλη, εκλέγεται όπως ακριβώς και το Δ.Σ. και με την ίδια θητεία, έχει σαν έργο της τον έλεγχο και την εποπτεία της οικονομικής και μόνον διαχείρισης του Δ.Σ. και είναι υποχρεωμένη να υποβάλλει για έγκριση στην ετήσια τακτική Γ.Σ. λεπτομερή έκθεση των οικονομικών πεπραγμένων της διοίκησης του Σωματείου, η οποία και καταχωρείται στα πρακτικά. Σε περίπτωση που διαφωνεί κάποιο από τα μέλη της, συντάσσει χωριστή έκθεση και αποφασίζει η Γ.Σ.

Για την εκλογή της Ε.Ε. κάθε ψηφοφόρος μπορεί να θέσει μέχρι και τρεις σταυρούς προτίμησης και οι υποψήφιοί της δε μπορούν να είναι υποψήφιοι για το Δ.Σ.

Η Ελεγκτική Επιτροπή συνέρχεται στα γραφεία της Ένωσης.

Τακτικά, κάθε εξάμηνο για τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης. Τηρεί δικό της βιβλίο πρακτικών και λαμβάνει γνώση όλων των στοιχείων της οικονομικής κατάστασης της ένωσης. Ο Ταμίας ειδοποιείται εγγράφως ή ηλεκτρονικά και οφείλει μέσα σε τρεις ημέρες να έχει στη διάθεση της Ε.Ε. όλα τα στοιχεία.

Έκτακτα, όταν καλείται από το Δ.Σ. ή από κάποιο μέλος της.

Σε περίπτωση που η Ε.Ε. διαπιστώσει οικονομικές ή διαχειριστικές ανωμαλίες, είναι υποχρεωμένη να ζητήσει από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. τη σύγκληση έκτακτης Γ.Σ. Ο Πρόεδρος οφείλει να συγκαλέσει έκτακτη Γ.Σ..

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

Περιφερειακά Τμήματα της   Π.Ε.Ε.Ν.Α@ΤΠΕ

Άρθρο 21ο

1. Η Πανελλήνια Επιστημονική Ένωση Νηπιαγωγών για την αξιοποίηση των ΤΠΕ , με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου μπορεί να ιδρύει Περιφερειακά τμήματα με τη συντομογραφία ΠΕ.Τ.-Π.Ε.Ε.Ν.Α., που αντιστοιχούν στις έδρες των εκάστοτε Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.

α) Η Π.Ε.Ε.Ν.Α.@ΤΠΕ δεν θα έχει το δικαίωμα της ίδρυσης ΠΕ.Τ. στην Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής, αφού η ίδια η Ένωση έχει έδρα εντός της συγκεκριμένης περιφέρειας και εκπροσωπείται από το Διοικητικό της Συμβούλιο.

β) Αναλόγως της διαμόρφωσης του Διοικητικού χάρτη της χώρας σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του θα έχει το δικαίωμα της ίδρυσης νέου Περιφερειακού Τμήματος ή επέκτασης γεωγραφικής εμβέλειας αρμοδιοτήτων ήδη ιδρυθέντος.

2.Τα ΠΕ.Τ.-Π.Ε.Ε.Ν.Α. αποτελούν παραρτήματα της Π.Ε.Ε.Ν.Α.@ΤΠΕ, ως ενιαίου εθνικού φορέα εκπροσώπησης των Νηπιαγωγών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και διέπονται από πνεύμα επιστημονικής ενότητας, συναδελφικής αλληλεγγύης και δημοκρατικής συμμετοχής. Η τυχόν ανάπτυξη ανταγωνιστικής δράσης των παραρτημάτων μεταξύ τους ή προς την Ένωση επισύρει τις συνέπειες του άρθρου 8 του παρόντος καταστατικού.

 1. Τα παραρτήματα έχουν σφραγίδα με την επωνυμία της Π.Ε.Ε.Ν.Α.@ΤΠΕ, όπως περιγράφεται στο άρθρο 2 του παρόντος, κάτω απ΄ την οποία προστίθεται η γεωγραφική διάκριση του συγκεκριμένου ΠΕ.Τ.
 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης, αποφασίζει αν θα δημιουργηθεί ένα παράρτημα. Για την ίδρυση του παραρτήματος απαιτούνται υπογραφές τουλάχιστον 60 μελών της Ένωσης που υπηρετούν στην συγκεκριμένη Περιφερειακή Δ/νση Εκπαίδευσης και εφόσον αυτά έχουν δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι στα όργανα διοίκησης της Ένωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του παρόντος, για μια διετία τουλάχιστον.
 3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης, διορίζει προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή από τρία (3)μέλη, δηλ. τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα και τον Ταμία. Έργο της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής είναι η φροντίδα για την ίδρυση του παραρτήματος και την οργάνωση της πρώτης Συνέλευσής του, την οποία συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.Ε.Ν.Α.@ΤΠΕ.
 4. Η τακτική Συνέλευση του παραρτήματος γίνεται μια φορά το χρόνο. Για τα θέματα που αφορούν στη σύσταση, στη σύγκληση, στις αρμοδιότητες, στη διαδικασία των εργασιών και στις αρχαιρεσίες της Συνέλευσης εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του παρόντος που ρυθμίζουν τα αντίστοιχα θέματα της Γενικής Συνέλευσης της Π.Ε.Ε.Ν.Α.@ΤΠΕ.

Στη συνέλευση του ΠΕ.Τ. μπορούν να παρίστανται ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Ε.Ν.Α.@ΤΠΕ, ή άλλο εξουσιοδοτημένο μέλος του Δ.Σ. αυτής. Επίσης στη Συνέλευση του εκάστοτε παραρτήματος, μπορούν να παρίστανται μέλη άλλων παραρτημάτων, ή της κεντρικής Ένωσης χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου.

 1. Τη Διοίκηση του ΠΕ.Τ. ασκεί η Διοικούσα Επιτροπή (ΔΕ) του ΠΕ.Τ., που αποτελείται από πέντε (5) τακτικά μέλη και δυο (2) αναπληρωματικά, που εκλέγονται για τρία (3) χρόνια με μυστική ψηφοφορία από την Συνέλευση του ΠΕ.Τ.
 2. Για τα θέματα που αφορούν στην ανάδειξη, στη συγκρότηση, στα καθήκοντα και στις υποχρεώσεις της Διοικούσας Επιτροπής του ΠΕΤ εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του παρόντος, που ρυθμίζουν τα αντίστοιχα θέματα του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Ε.Ν.Α.@ΤΠΕ

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

Διάρκεια – Τροποποιήσεις

Άρθρο 22ο

Η διάρκεια της Ένωσης ορίζεται σε τριάντα (30) έτη και λήγει στις 15-03-2045. Παράταση της διάρκειας επιτρέπεται με τη συναίνεση της πλειοψηφίας των μελών της.

Άρθρο 23ο

Η Ένωση λύνεται με απόφαση της πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) των μελών της ή όταν λήξει η διάρκειά της και δεν ανανεωθεί αυτή. Με τη λύση τίθεται σε εκκαθάριση από τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής της, ως εκκαθαριστές σύμφωνα με το νόμο.

Άρθρο 24ο

Οι τροποποιήσεις του παρόντος αποφασίζονται με απόφαση της Γ.Σ., μόνο με απαρτία των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των μελών και πλειοψηφία 50% πλέον ενός.

Άρθρο 25ο

Η Ένωση τηρεί τα βιβλία και στοιχεία που προβλέπονται από τη φορολογική νομοθεσία.

Άρθρο 26ο

 Τα κενά του Καταστατικού αυτού συμπληρώνονται με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του νόμου και του Αστικού Κώδικα που αναφέρονται στα νομικά πρόσωπα. Σε πίστωση των παραπάνω καταρτίστηκε αυτό το έγγραφο που υπογράφηκε από τα ιδρυτικά μέλη :

Άρθρο 27ο

Τελική Διάταξη

Το Καταστατικό αυτό αποτελείται από είκοσι επτά ( 27 ) άρθρα εγκρίνεται σήμερα 5 Μαρτίου από τα ιδρυτικά μελή στο Ηράκλειο Αττικής και υπογράφεται ως εξής :

 

 Αθήνα, 5/3/2015

 ΟΙ ΙΔΡΥΤΕΣ