ΕΓΓΡΑΦΗ

Διαδικασία Εγγραφής Μελών

  1. Αποστολή αίτησης στα email: peena.tpe@gmail.com, pagonip@gmail.com και papagioul@gmail.com
  2. Κατάθεση εγγραφής και συνδρομής στην Τράπεζα Πειραιώς (όπως στο έντυπο).     

 

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να κατεβάσετε την αίτηση εγγραφής.

Αίτηση εγγραφής στην Π.Ε.Ε.Ν.Α.

Μέλη της Ένωσης μπορεί να είναι:

Άρθρο 6ο

Τα μέλη της Ένωσης διακρίνονται σε τακτικά, συνεργαζόμενα, δόκιμα και επίτιμα

α. Τακτικά μέλη

Ένα πρόσωπο μπορεί να γίνει δεκτό ως τακτικό μέλος της Ένωσης, αν κατέχει τίτλο σπουδών νηπιαγωγού από οποιοδήποτε ελληνικό (ή ισότιμο της αλλοδαπής) Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και εργάζεται ή δύναται να εργαστεί ως νηπιαγωγός στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

Τα τακτικά μέλη έχουν ταμειακές υποχρεώσεις οι οποίες ορίζονται από το Δ.Σ., μετέχουν με δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις, τακτικές ή έκτακτες, και έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

Η ιδιότητα του τακτικού μέλους αναστέλλεται στην περίπτωση που και για όσο χρόνο αυτό απολέσει την ως άνω ιδιότητα.

β. Συνεργαζόμενα μέλη

Ένα πρόσωπο μπορεί να γίνει δεκτό ως συνεργαζόμενο μέλος της Ένωσης, αν κατέχει τίτλο σπουδών από οποιοδήποτε ελληνικό (ή ισότιμο της αλλοδαπής) Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα σε οποιοδήποτε επιστημονικό πεδίο, δραστηριοποιείται αποδεδειγμένα στο χώρο της εκπαίδευσης των νηπιαγωγών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ή της επιμόρφωσης στις ΤΠΕ, για δύο (2) τουλάχιστον χρόνια και επιθυμεί να συνεισφέρει στην επίτευξη των σκοπών της Ένωσης.

Τα συνεργαζόμενα μέλη έχουν ταμειακές υποχρεώσεις οι οποίες ορίζονται από το Δ.Σ., αλλά δεν έχουν το   δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Δικαιούνται να παρευρίσκονται χωρίς ψήφο στις Γ.Σ. και να παρακολουθούν τις εργασίες της καθώς και να λαμβάνουν το λόγο.

γ. Δόκιμα μέλη

Ένα πρόσωπο μπορεί να γίνει δεκτό ως δόκιμο μέλος της Ένωσης, αν είναι φοιτητής οποιουδήποτε τμήματος ελληνικού (ή ισότιμου της αλλοδαπής) Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος στις επιστήμες της αγωγής των παιδιών του νηπιαγωγείου της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Τα δόκιμα μέλη αφού αποφοιτήσουν έχουν το δικαίωμα να παραμείνουν στην Ένωση ως τακτικά μέλη. Για την εγγραφή τους σε τακτικά μέλη απαιτείται αντίγραφο πτυχίου σπουδών. Τα δόκιμα μέλη έχουν ταμειακές υποχρεώσεις οι οποίες ορίζονται από το Δ.Σ. αλλά δεν έχουν το   δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Δικαιούνται να παρευρίσκονται χωρίς ψήφο στις Γ.Σ. και να παρακολουθούν τις εργασίες της καθώς και να λαμβάνουν το λόγο.

δ. Επίτιμα μέλη

Επίτιμα μέλη μπορούν να γίνουν, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, πρόσωπα που έχουν διακριθεί για το κοινωνικό, πνευματικό και επιστημονικό τους έργο στο χώρο της εκπαίδευσης των νηπιαγωγών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Επίσης ένα πρόσωπο μπορεί να γίνει δεκτό ως επίτιμο μέλος της Ένωσης, αν έχει επιδείξει εξαιρετική συνεισφορά στους σκοπούς της. Τα επίτιμα μέλη δεν έχουν ταμειακές υποχρεώσεις και δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Δικαιούνται να παρευρίσκονται χωρίς ψήφο στις Γ.Σ. και να παρακολουθούν τις εργασίες της από τιμητική θέση καθώς και να λαμβάνουν το λόγο.